19 Temmuz 2024

KOCAV Seminerleri

İlim Yolunda

KOCAV Seminerleri, KOCAV’ın en kapsamlı programıdır. Uzun soluklu seminer programı ile öğrencilerin temel alanlardaki eksiklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

KOCAV Kürsüleri tarafından planlanan ve yürütülen KOCAV Seminerleri, Giriş, Gelişme ve İhtisas olmak üze­re üç aşama halinde planlanmış, her aşamada ikiye ayrılmıştır. Bunlardan Giriş I, Gelişme I ve İhtisas I sınıfları “Güz Dönemi”nde, Giriş II, Gelişme II ve İhtisas II sınıfları ise “Bahar Dönemi”nde açılmaktadır. Giriş ve Gelişme seminerleri “Temel Seminerler”, “Sanat Seminerleri” ve “Kişisel Gelişim Seminerleri” olmak üzere üç başlık al­tında yapılmaktadır. İhtisas kademesinde ise öğrencilere bilimsel çalışmalara temel olması maksadı ile “Metodolo­ji bilgisi” verilmektedir.

Giriş Seminerleri’nde iki ana amacın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Birincisi, konuları ana hatları ile incele­mek, tanıtmak, konuların özelliklerini vurgulamak, işlenen konulara ile ilişki kurmalarını sağlamaktır. İkin­ci hedef ise, farklı branşlarda öğrenim gören öğrencile­re ortak bir kültürel alt yapı oluşturmak, temel ve güncel konulara ilmî ve disiplinli bir bakış açısı kazandırmak, Türkiye’nin meselelerini kavramalarını, sağlıklı tespit ve teşhislerde bulunabilmelerini, çözümler üretebilmele­rine katkıda bulunacak birikimi edinmelerine yardımcı olmaktır.

Gelişme Seminerleri’nde ise, Giriş Seminerleri’nde edinilen bilgilerin zenginleştirilmesi, öğrencinin merakının ve araştırma arzusunun arttırılması, ilgisinin belli alanlarda yo­ğunlaştırılması hedeflenmiştir.

Öğrenciler KOCAV Seminerleri’ne Giriş I kademesin­den başlayıp, sırasıyla üst kademelere devam etmektedirler. Giriş I kademesinden seminerlere başlayan bir öğrenci, Gelişme II Seminerleri’ni tamamladığında, KOCAV Seminerleri’nin “genel” kısmını tamamlamış olmaktadır.

İhtisas Seminerleri’nde uzmanlaşma esas alınmıştır. Öğrencilerin ilgi sahalarına göre yapılandırılmış olan İhtisas Seminerleri’nde çalışmalar usta-çırak münase­beti içinde ilerlemektedir. İhtisas Seminerleri’ni tamamlayan öğrencilerimizin, konusunda ders verebilecek ve araştırma yapabilecek şekilde yetiş­meleri hedeflenmiştir.

İhtisas çalışmalarına başlayan öğrenciler, ilmî düşünme, analiz ve yorum gücünün kazandırılması ve geliştirilmesini amaçlayan metodoloji seminerlerine katılmaktadırlar. Bu seminerlerde bilim, bilim felsefesi ve araştırma metot ve teknikleri işlenmektedir. Metodolojinin yanı sıra, İhtisas Seminerleri’nde Osmanlı Dönemi Türkçesi semineri de verilmektedir. İhtisas Seminerleri II ise kür­sü çalışmaları şeklinde yapılmaktadır. Öğrenciler, vakıfta faaliyet gösteren yedi kürsü içinden seçtikleri alanda çalışmalarına devam etmektedirler.

Üniversiteli Gençlerimizin İhtiyaç Duydukları Eğitimi Veriyoruz

Vakfımız Türk Kültürüne hizmet için kurulmuştur. Bu hizmet pek çok şekillerde olabilir. Nitekim Türk kültürüne hizmeti amaç edinen çok sayıda vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşları faaliyette bulunmaktadır. Biz üniversiteli gençlere Türk kültürünü tanıtmak, benimsemek, kültürel birikimi onlara aktarmayı ve onlar sayesinde geliştirmeyi amaçladık. Bu çalışmalar vakfımızın başlangıçlarında daha çok konferans ve gezi faaliyetleri şeklinde yapılmaktaydı. Bu çalışmalar bugün de vakfımızda devam etmektedir. Ancak bir süre sonra sadece konferans ve gezilerin yeterli olmadığı ortaya çıktı. Gözlemlerimiz üniversiteli gençlerin giderek genel kültür düzeyleri ve özellikle Türk Kültürü konusunda yeterli bir birikimle üniversiteye gelmediklerini; üniversitelerde de bu konuda yeterli bir birikim sağlayamadıkları, tamamen şahsi çabalarıyla, genelde tesadüf eseri olarak kültür konularıyla ilgilendikleri dikkatimizi çekti. Yine dikkatimizi çeken diğer bir husus da gençlerin özellikle kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeteneklerini değerlendirecek, becerilerini geliştirecek ortamı bulmadıkları ve bunları hayata atıldıktan sonra hayat içinde öğrendikleriydi. Şüphesiz bu tespitler kişilerin kendi hayat tecrübesiyle de çakışıyordu. Oysa, üniversite öğrencileri milletimizin yarının en önemli temsilcileridir. Özellikle bilgi çağında çağımızı okumayı öğrenmiş, bilgi ve birikime sahip bulunduğu her konumda milleti için strateji üretme kudretine sahip olmaları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. İster sosyal, ister teknik, ister fen bilimlerinde öğrenim görsün her üniversite öğrencisi için bu ihtiyaç söz konusudur.

Bu düşünceler bizi gençlerin genel kültür, Türk kültürü ve kişisel gelişimleri konusunda daha yoğun bir çalışma arayışına itti. Sonuçta KOCAV seminerleri adı altında belli konularda yukarıda belirtilen üç ihtiyacı karşılamaya yönelik, seminer çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir.