23 Nisan 2024

KVKK Aydınlatma Metni

KÜLTÜR OCAĞI VAKFI’NA YAPILAN BURS BAŞVURULARI VE PROGRAM KAYITLARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Kültür Ocağı Vakfı (“KOCAV”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Burs başvuru formu ve KOCAV bünyesinde gerçekleşen programlara katılım durumu gösterir takip çizelgeleri ile toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte kişisel veriler olarak anılacaktır), Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak;

– Kişisel verilerinizi paylaşmanıza konu olan; burs başvurusu ve programlara katılım talebinizin ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

– KOCAV politikaları çerçevesinde burs ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,

– Gerekmesi durumunda ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi veya üçüncü kişilerle iletişime geçilerek araştırma yapılabilmesi, (KOCAV, bu kapsamda kimlik ve eğitim bilgileriniz gibi gerekli kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir ve üçüncü kişilerden kişisel veri elde edebilir.)

– KOCAV’ın ve KOCAV’la iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temin edilmesi,

– Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi,

– KOCAV’ın düzenlediği etkinliklerin duyurulması, program davetlerinin yapılabilmesi,

– KOCAV’ın vakıf stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yürüttüğü burs ve eğitim uygulamalarına ilişkin ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

amaçlarıyla işlenmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

İşlenme amacına uygun olarak toplanan kişisel verileriniz, Vakıf İdari kadroları, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri ile Vakıf yöneticilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine; açık rızanızın bulunması halinde ise KOCAV Yayıncılık Tanıtım Araştırma Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’ye, iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KOCAV, kişisel verileri, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; fiziki ortamda form doldurtulması, doğrudan tarafınızdan telefon görüşmesi ve doğrudan otomatik sistemler (başvuruyu iletmenize imkân tanıyan sair internet siteleri, vakıf resmi internet sitesi ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.

KOCAV verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

– Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

– Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

– Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

– Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

– Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

– Açık rızanızın bulunması,

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’un 8 ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir.

KOCAV, kişisel verileri kurumun veri tabanında Kanun’un 12. Maddesine göre saklayacak ve gizliliğin sağlanması konusunda gerekli tüm özeni gösterecek, kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuata aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde KOCAV yönetimi tarafından burs başvuru süreçlerinde değerlendirilmek ve KOCAV bünyesinde programlar kullanılmak üzere 2 (iki) yıl boyunca tutulacak, süre bitiminde imha edilecektir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

 Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve gereğince iletebilirsiniz. Kültür Ocağı Vakfı’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a- Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e- Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak KOCAV’ın Süleymaniye Mah. Ayşe Kadın Hamamı Sk. No:24 Süleymaniye- Fatih/İSTANBUL adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kocav@kocav.org.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtilen yöntemlerle iletmeniz durumunda KOCAV talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabileceğinden, KOCAV bu durumda, kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.