27 Eylül 2023

Kürsüler

İlmin Peşinde

KOCAV’ın eğitim faaliyetleri içerisinde “Kürsü Çalışmaları”, önemli bir yer teşkil etmektedir. Seminer derslerini, her seviyedeki seminerlerin adını, konumunu ve muhtevasını belirleyen Kürsüler, tüm seminerleri verecek hocaların seçimi ve koordinasyonu ile ilgilenirler. Seminerler için gerekli olan öğretim malzemelerinin ve eserlerin/kaynakların tespiti, derlenmesi ve öğrenciye sunulacak veya kullanılabilecek bir hale getirilmesi veya ders notu/notları şeklinde standart olarak hazırlanması gibi vazifeleri üstlenmişlerdir. Bununla birlikte asıl olan, “çalışmaların metod ve stratejisinin belirlenmesi” görevi de Kürsülerin sorumluluğundadır. Bu minvalde Kürsüler, bilhassa İhtisas sınıflarının çalışmalarıyla, hocalarının ve derslerinin seyriyle ilgilenmektedirler.

Vakıf içindeki bu faaliyetler dışında, Kürsülerin asıl gayesi, milli duygu ve du­ruşu ortaya koymak üzere sahasında araştırmalar yapacak şekilde faaliyetlerde bulunmaktır. Yapılacak araştırmaların konu, metot ve ulaşılacak amacını belir­lemek, araştırma ekibi/ekiplerinin teşkili, organizasyonu, yönetim ve takibini yapmak, araştırmanın insan ve mali alt yapısını hazırlamak bu gaye doğrultu­sundaki çalışmalar arasındadır.

Kürsüler, sahasındaki ilim ve kültür adamlarını bir araya getirerek entelektüel bir ortam sağlarlar. Bu minvalde isimler belirler, onların çalışma alanlarını tespit eder, vakfa entegrasyonlarını sağlar ve en önemlisi bu ilim ve kültür adamları­nın sahalarıyla ilgili araştırmalar yapmalarına, bilgi ve fikir üretmelerine ortam hazırlarlar.

Üretilen bilginin kamuoyu ile paylaşılması, gerek akademik, gerek popüler ya­yınlarda yer alması yahut bizzat o yayınların çıkarılması; rapor şeklinde ilgili ilmi, siyasi ve kamu birimlerine gönderilmesi, basın açıklaması yoluyla veya konfe­rans, panel vs. ile bilgilendirme gibi yayın faaliyetleri de Kürsülerin çalışma alanına girer. Kürsü yönetimleri, bir koordinatör başkan ve sekretaryadan oluşur.

Kürsü çalışmaları sırasında, kürsünün aylık olarak gerekli mali ihtiyaçları; kürsü personeli, araştırmalar ve araştırmada görev alanlar için gerekli giderler vakıfça karşılanır.

KOCAV Kürsüleri

Kişisel Gelişim Kürsüsü: İnsanların kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik, kendileri­ne güven duymalarını sağlayacak nitelikteki seminer konu­ları bu kürsü tarafından belirlenmektedir. Hitabet ve diksiyon, analiz yeteneği, hafıza teknikleri, öğrenim sonrası hayata hazırlık gibi konular kürsünün çalışma alanına girmektedir.

Sanat Araştırmaları Kürsüsü: Türk ve İslam medeniyetinin sanat ve estetik anlayışının, kaynaklarının, etkilerinin, tarih içindeki serüveni ile sanatla­rın (mimari, minyatür, ebru, musiki vs.) araştırılması, bu kür­sünün konularını oluşturmaktadır.

Medeniyet Araştırmaları Kürsüsü: Bu kürsü medeniyetleri medeniyet yapan ve birbirinden ayırt eden ana faktörler ile ilgi konuları çalışmaktadır. Araştırma konuşları ise medeniyetlere kimliğini veren ve değer yargılarını oluşturan din ve düşün­ce yapıları esas olmak üzere medeniyet daireleri, kurumları, problemleri ve karşılaştırılmalarıdır.

Tarih ve Toplum Araştırmaları Kürsüsü: Tarih şuurunun kazandırılması ve toplumu ilgilendiren kültür ve sosyal nitelikteki konular ile tarih ve toplumun anlaşılmasına yönelik yöntem konularının araştırılması bu Kürsü’nün ilgi alanıdır. Türk tarihi, tezleri ve problemleri; sos­yal değişme ve modernleşme problemleri ile günlük haya­tımızda karşılaştığımız sosyal ve kültürel hayatımızın prob­lemleri bu kürsünün çalışmalarının temelini teşkil edecektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kürsüsü: Türkçe ve Türk edebiyatının konuları bu kürsünün araştırma sahasıdır. Türkçenin yaşamasını ve geliştirilmesini, edebiyatımızın özelliklerinin ve medeniyet ve kültürümüzün klasik edebi eserlerinin değerlendirilmesini ve sosyal hayatımızda hakkettikleri yeri almalarını sağlamak çalışmaların ana gaye­sidir. Milletlerin varlıklarının devamında olduğu gibi değişi­minde de önemli rol oynayan edebiyat ile toplum arasında­ki ilişkiler de bu kürsü içinde değerlendirilecektir.

Siyasi İlimler ve Hukuk Araştırmaları Kürsüsü: Gündemde sürekli yer alan siyasal konuların anlaşılması ve siyasal hayatın hukuki çer­çevesini çizen kamu hukuku sahasının konularına öncelik verilerek, kendi kültür ve medeniyetimizin kabulleri ve ge­lişmeleri doğrultusunda teorik tartışmalar ve uygulamaların araştırılması ile diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılmasına yönelik çalışmalar bu kürsünün alanını teşkil eder.

Uluslararası İlişkiler, İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Kürsüsü: Ülkelerin siyasal hakimiyet mücadeleleri çerçevesinde ce­reyan eden ilişkilerde uygulanan stratejiler, insanların kaderlerini doğrudan etkilemekte ve yönlendirmektedir. Bu sebeple, uluslararası ilişkilerin yeniden yapılanmaların ni­teliği, kurumları ve stratejilerinin araştırılması bu kürsünün çalışma alanlarından biridir. Diğeri ise iktisadi araştırmalardır. Saf iktisadi olaylardan ziyade, iktisadın siyasal ve sosyal boyutu ile ikti-sat-toplum, iktisat-siyaset ilişkileri ve ek olarak iktisadi dü­şünce ve ekollerin araştırmalarının da bu kürsü tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.