21 Haziran 2024

Düşünce Dergisi’nin 15. Sayısı Çıktı

Düşünce Dergisi’nin 15. sayısı“Modern Dünyada Din” başlığı ile raflardaki yerini aldı. Derginin bu sayısında editörlük göreviniBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Bölükbaşı üstlendi.

Sayının ilk yazısı olan, Ömer Çaha’nın“Modern Dünyada Dinî Değişmenin Seyri ve Türkiye Tecrübesi” başlıklı makalesinde modernleşme sürecinde Batı’da ve Türkiye’de dine bakış ele alındı. Sonrasında “Mâtürîdîliğin İnanç Sistemimizdeki Rolü: İtikadî ve Ahlakî Görüşleri” başlıklı yazı ile Ramazan Biçer yer aldı. Mustafa Şahin, “Milli Sekülerizm: Durmuş Hocaoğlu’nun Kurtuluş Reçetesi”başlıklı çalışmasında milli sekülerizmeulaşılması sürecini anlattı.Prof. Dr. M. Tayfun Amman ile “Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişme Üzerine”bir röportaj gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Akgül “Erol Güngör ve Tasavvuf” başlığı ile Erol Güngör’ün tasavvufla ilgili görüşleriniözetledi. Yılmaz Ceylan “Türk Müslümanlığı, İslamcılık ve Sivil Din” yazısında İslam dünyası ve sivil din ilişkisini anlattı. Ayşen Baylak Güngör, “Mezhep Kimliği ve Sosyo-Politik Tezahürleri” adlı makaleyi kaleme aldı. Devamında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile “Toplumsal Değişmeler ve Din Üzerine”başlıklıröportaj gerçekleştirildi.Nazife Şişman’ın “Dijital/Biyoteknoloji Çağında Müslümanlar ve Gelecek Tasavvuru”, Muhammet Yeşilyurt’un“Transhümanizm İnsan İçin Anlam ve Değer Üreten Yeni Bir Din Olabilir mi?” ve Semra Ağaç Sucu’nun“Dijital Çağda Spiritüel Arayışlar ve Manevi Danışmanlık” başlıklı yazılarıyla dijital çağda insana, dine ve manevi değerlere bakış, analiz edildi.

Sıddık Ağçoban, “Türkiye’de Gençlik ve Din” çalışmasıyla Türkiye’deki gençliğin dinle ilişkisini internet öncesi ve sonrası bağlamında mercek altına aldı. Merve Özaykal, biyofıkıh alanının tanıtımını “Tıp ve Fıkhın Kesişim Noktasında Çağdaş Bir Alan Olarak Biyofıkıh”başlığı altında yaptı. Röportaj ekibi,Prof. Dr. Servet Bayındır ile“İslam Ekonomisi ve Finans Üzerine”görüştü. Fatih Özgür Kenar,“Türkiye’de Yeni Din Algısının Doğuşu”kitabını inceledi. Süleyman Turan, “Anlam Arayışından İstismara Yeni Dinî Hareketler” yazısında yeni dini hareketler ve istismar ilişkisi üzerinde durdu. Hasan Sarı, “Postmodern Toplumlarda Din ve Maneviyat Arayışı” başlıklı çalışmasında değişen postmodernist alışkanlıklar karşısında dinin yerini ele aldı. Gülcan Yücedağ, “göçmen” edebiyatında dinî kimliğin aktarılış biçimlerini “Krishna Mustafa” örneği üzerinden anlattı.Mesut Aytekin, “Türk Sineması’nda Din” çalışmasındasinemanın toplum hafızası ve dini geleneğin oluşumundaki etkisiniele aldı.Düşünce Dergisi Din sayısında ayrıca şu yazılar yer aldı:“Üç Düzeyde Sekülerleşme Çözümlemesi” (M. Fatih Karakaya), “Günümüzde Popüler Kültür ve Tasavvuf: Mevlânâ ve Mevlevîlik Örneği”(Adem Bölükbaşı),“Totaliter Rejimlerde Din Politikaları: Arnavutluk Örneği”(XhentilaTataj), “Çok-Kültürcü Asimilasyon: Yunanistan’da Dinî Özgürlüğün Asimilatif Yönü”(SalichTzampaz), “Kudsî Hadis ile Ayet Arasında, Gelenek ile Modernlik Arasında Din Algısı ve Her şeye Rağmen Bir Teklif”(Hasan Atik),“İslam Dünyası Fikri: Küresel Bir Entelektüel Tarih Çalışması”(Emir Karakaya),“Türk Eğitim Sisteminin Tinsel Meşruiyeti ve 2023 Eğitim Vizyonu”(Hasan Akgündüz), “Bilgi Teorisi Açısından Egemenlik Kavramının İnşasında Eylem ve Düşünce”(Ömer Say).

Toplumlar üzerindeki etkisi yadsınamaz olan din olgusunu yalnızca geleneksel değil, ekonomik, sosyolojik, edebi ve teknolojik birçok yönden ele alan 15. sayıyıKOCAV Yayınları’ndan ve çevrimiçi kitap satış sitelerindentemin edebilirsiniz.

Haber: Aslı Nur LEKESİZBAŞ (İhtisas 2)