Fetihnâme-i Kal'a-i Cerbe

Fetihnâme-i Kal'a-i Cerbe kitabı Vakfımız Mütevelli Heyeti  Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay tarafından kaleme alınmıştır. KOCAV Yayınlarının sekizinci eseridir. Kitabın Yayın Danışmanlığını Prof. Dr. Nihat Öztoprak üstlenmiş olup kapak tasarımı ve hazırlıklar Engin Demir tarafından yapılmıştır. Arapça ifadelerin yazımında Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçek’ e danışılmış, ilgili bölümler de görüş ve önerileri için Prof. Dr. Sebahat Deniz ve Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın görüş ve önerilerine önem verilmiştir.

Türk kültür ve medeniyet kitabında eksik bir yaprağı tamamlayan bu çalışmada XVI. YY şairlerinden velûd bir kalem olan Ankaralı hekim, şair Nidâî'nin mesnevî nazım şeklinde kaleme aldığı Fetihnâme-i Kal'a-i Cerbe isimli eseri ele alınmıştır. Devrin padişahı Kanûnî Sultan Süleyman'a sunulan eser, 967-968/1560 yılında Kaptan-ı Derya Piyâle Paşa komutasındaki donamının Cerbe Adası'nı muhasarasını ve fethini anlatır. Henüz elimizde tek yazma nüshası bulunan Fetihnâme-i Kal'a-i Cerbe, adanın fethini anlatan -bilinen- yegâne manzum eser olması bakımından da ayrı bir önemi haizdir.

Çalışmanın giriş bölümünde Türk Edebiyatı’nda Fetihnâme tü­rüyle ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, Cerbe Adası’nın bugünkü durumu, tarihî bakımdan Cerbe zaferi ve edebiyatımızda Cerbe Ada­sı’nın fethine dair kaleme alınan eserler üzerinde durulmuştur. Yeni bil­giler çerçevesinde Nidâî’nin hayatının ve eserlerinin detaylı bir şekilde kaleme alındığı birinci bölümden sonra, ikinci bölümde Fetihnâme-i Kal’a-i Cerbe’nin şekil ve muhteva hususiyetleriyle ilgili tespitlere yer verilmiş burada eserin kurgusal özellikleri, anlatım teknikleri, temaları incelendikten sonra devlet ve ordu geleneklerine, sosyal hayata dair  ne­ler söylediği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde yazmanın British Museum Add. 23984 numaradaki nüshası tanıtılmış, metin kuruluşun­da takip edilen sistem belirtilerek asıl ve çeviri yazılı metin karşılıklı sayfalara gelecek şekilde düzenlenmiştir. Asıl metnin çeviri yazılı me­tinle birlikte verilmesinden sebebi metnin imla özelliklerinin oku­ma sırasında görülebilmesini sağlamak ve Osmanlıcayı yeni öğrenenler için de pratik bir okuma kitabı sunmaktır. Kitabın son bölümünde eser hakkındaki değerlendirmelere, özel isimler dizini ile denizcilik, ordu ve donanma terimleri dizinine, bibliyografya, sözlük ve eserle ilgili görsel­lere yer verilmiştir.

KOCAV Yayınları: 7

Ümran AY

Temmuz 2015

373 Sayfan

Kitap, Kültür Ocağı Vakfı Kitab  Evi'nden ve https://www.kitapyurdu.com/ linkten temin edilebilir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/fetihnamei-kalai-cerbe/372221.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1

Ümran Ay Kimdir?

Uşak’ta dünyaya gelen Ümran Ay, ilk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı.Uşak Sağlık Meslek Lisesi’nde 4 yıllık meslekî eğitimden sonra 1990 yılında ebe-hemşire olarak İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde göreve başladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1996’da fakülteden mezun oldu. Mezun olduktan iki yıl sonra Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisansa hak kazandı. 2000 yılında “Nidâî-Dürr-i Manzum” adlı tezle yüksek lisansını tamamlayarak aynı kürsüde doktora çalışmasına başladı. 2007 yılında “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (1. Cilt)” çalışması ile doktorasını verdi.  2014 yılında Yardımcı Doçent ünvanını alan Ümran Ay, halen Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.