Dürr-i Manzûm

Vakıf Meclis ve Mütevelli Heyeti  Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay’ın ikinci kitabı Dürr-i Manzûm, KOCAV Yayınları tarafından yayımlandı.

Eser, hastalıkların belirtileri, tedavi şekilleri, çeşitli macun, şerbet ve şerbetlerin hazırlanışı hakkında zengin bilgiler içeren tıb konulu bir mesnevidir.  2000 yılında yüksek lisans tezi olarak tamamlanan eser, yayımlanması düşünüldüğünde şairin hayatı ve diğer eserleri, eserin muhtevası ve tespit edilen yeni bilgiler ilave edilmiştir. Ayrıca metin yeniden taranarak dizin ve sözlük genişletilmiştir.

Dürr-i Manzûm, KOCAV Yayınları’nın dokuzuncu eseridir. Kitabın Yayın Danışmanlığını Prof. Dr. Nihat Öztoprak üstlenmiştir.

Çalışma Üç Bölümden Oluşmaktadır

Çalışmanın birinci bölümünde şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilirken, biyografik çalışma yapılmadığı için teferruattan kaçınılmıştır. Bu bölümde şairin hayatı ve kimliği ile ilgili eldeki bilgiler ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, eserleri kendi arasında gruplanarak tanıtılmış, Nidâî’ye nisbet edilen eserler de bölümün sonuna ilave edilmiştir.

İkinci bölümde, metinle ilgili şekil ve muhteva hususiyetleri değerlendirilmiştir. Muhteva hususiyetleri anlatılırken özellikle devrin tıp anlayışı ilgili bilgiler verilmiştir. Nüsha tavsifleri, metni kurmada takip ettiğimiz usul ve transkripsiyon alfabesi gösterilerek bu bölüm tamamlanmıştır.

Üçüncü bölümde, karşılaştırılmalı metin ortaya konduktan sonra, 16. yüzyıl tıbbında dilimizde yaşayan bitki, ilaç, hastalık, organ ve uzuv isimlerinin yer aldığı bir sözlük hazırlanmış ve gruplandırılmış dizin çalışması ilave edilmiştir. Böylece o dönemin tababet terminolojisi de bir ölçüde ortaya konulmuştur. Eserin sonuna Dürr-i Manzûm’un el yazma nüshalarından Nuruosmaniye Kütüphanesi 3356 no’lu nüshası ilave edilmiştir.

KOCAV Yayınları: 9

Ümran AY

Mart 2016

239 Sayfa

Kitap, Kültür Ocağı Vakıf Merkezinden  ve https://www.kitapyurdu.com/ linkinden temin edilebilir

https://www.kitapyurdu.com/kitap/durri-manzum/401606.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1

Ümran Ay Kimdir?

Uşak’ta dünyaya gelen Ümran Ay, ilk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı.Uşak Sağlık Meslek Lisesi’nde 4 yıllık meslekî eğitimden sonra 1990 yılında ebe-hemşire olarak İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde göreve başladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1996’da fakülteden mezun oldu. Mezun olduktan iki yıl sonra Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisansa hak kazandı. 2000 yılında “Nidâî-Dürr-i Manzum” adlı tezle yüksek lisansını tamamlayarak aynı kürsüde doktora çalışmasına başladı. 2007 yılında “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (1. Cilt)” çalışması ile doktorasını verdi.  2014 yılında Yardımcı Doçent ünvanını alan Ümran Ay, halen Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.