18 Mayıs 2024

Atölyeler

SİNEMA ATÖLYESİ

Atölye Koordinatörü: Doç. Dr. Mesut AYTEKİN

(İÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü)

Sinema Atölyesi kapsamında öğrencilerin, sinema konusunda temel bilgileri edinmeleri ve bu bilgiler ışığında sağlıklı film okuma, eleştirisi yapabilmeleri ve nitelikli bir sinema okur-yazarı olmaları amaçlanmaktadır. Sinemanın nasıl icat edildiği, doğuşundan dünya ve Türkiye’deki gelişimine değindikten sonra sinema endüstrisinin yapısal durumu ortaya konacaktır. Sinemanın oluşturduğu dil ve sinematografi üzerinde durulacaktır.Sinemadaki temel akımlar ve kuramlar hakkında bilgi verilecek, sinemanın temel türleri açıklanacaktır.Atölyede ders konularıyla bağlantılı okumalar, sunumlar, tartışmalar yapıldıktan sonra çıktı olarak sinemayla ilgili bir metin hazırlanması istenecektir.

Doç. Dr. Mesut Aytekin ve Sinem Atölyesi Öğrencileri

DRAMA ATÖLYESİ

Atölye Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Elif KIR CULLEN

(Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü)

Amaç:Bu atölyede yaratıcı drama yöntemi kullanılarak katılımcıların tanışmaları,etkili iletişim kurmaları ve grup dinamiği oluşturmaları hedeflenmektedir.

Atölyede ısınma,tanışma,buz kırıcı etkinlikler uygulamalı olarak paylaşılacaktır.Katılımcıların düzenlenecek ikili,küçük grup çalışmaları ve tüm grup çalışmaları ile sürecin içerisinde amaçlara ulaşmaları beklenmektedir.

Yaratıcı drama yöntemi ile süreçte katılımcıların şimdi ve burada ilkesi yoluyla aktif katılımı sağlanacaktır.Bu sürecin katılımcıların ileriki çalışmalarına katkı sağlaması ve pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olması beklenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kır Cullen ve Drama Atölyesi Öğrencileri

EROL GÜNGÖR TOPLUMSAL OKUMALAR ATÖLYESİ

Atölye Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih KARAKAYA

(İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

Erol Güngör’ün temel meselelerinden bir tanesi kültür değişmesini çeşitli veçheleri ile anlamak ve bilhassa teknolojik değişme ile ilişkisini ortaya koyabilmekti. Bu bağlamda milliyetçilik ve milli kültürün, medeniyet ve ilerleme mefhumları bağlamında yeniden değerlendirilmesi ve kültür ve medeniyet tartışmalarında yeni bir bahsin açılması söz konusudur. Öte yandan Erol Güngör ahlâk meselesini ele alırken makine medeniyeti ve getirdiklerinden bahisle bir tür makine sonrası “ilm-ihal” ortaya koyma arayışında olduğu hissini uyandırmaktadır. Bu atölyede Erol Güngör’ün “teknolojik değişme” ve“makine medeniyeti” temalı iki metni merkeze alınarak teknolojik değişmeler ile kültür ve medeniyet kırılmaları ele alınmaya çalışılacaktır. Teknolojinin ve teknolojik ürünlerin gündelik hayatın sıradan birer parçası haline geldiği bir dönemde öğrencilerin teknoloji, toplum, kültür ve ahlâk konuları üzerinde yeniden düşünmeleri sağlanacaktır. Atölye iki gezi programı ile teorik ve tarihsel okumaları, somut örnekler üzerinden yeniden tartışmaya açma girişiminde bulunacaktır. Son olarak atölyede öğrencilerden teknoloji, kültür ve ahlâk konularının kesişiminde yer alan gündelik hayattaki herhangi bir olguya dair bir metin hazırlaması istenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Karakaya ile Sosyoloji Atölyesi Öğrencileri

EDEBİYAT ATÖLYESİ

Atölye Koordinatörü: Doç. Dr. Ümran AY SAY

(Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Edebiyat atölyesinde öğrencilere Anadolu Sahasında 14. yüzyıldan itibaren üretilmiş olan klasik edebi metinler hakkında genel bilgi verilecek ve Süleyman Çelebi’nin halk arasında Mevlid diye bilinen Vesiletü’n-Necat adlı eseri okutulacak, mevlidin Türk toplum hayatındaki sosyal-ekonomik-psikolojik-pedagojik etkilerinden söz edilecektir.

Osmanlı toplumunda başta padişah ve şehzade meclisleri olmak üzere devlet adamlarının konaklarında kurulan sohbet meclislerinde canlı bir kültür atmosferi yaşanmıştır. Bu meclisler hem şairlerin kendi sanatsal gelişimlerine hem de sanatın gelişmesine ve yeni eserler üretilmesine katkıda bulunan ortamlar olmuştur. Derste devlet adamlarının sanatı himayesi ve kurulan edebi meclisler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olarak kültürün her dalına malzeme sunan çok zengin bir hazineye sahiptir. Türk Edebiyatında İstanbul ve ona dair ayrıntılar konusunda yapılan çalışmalardan yola çıkarak edebiyatımızda İstanbul’un hangi özellikleriyle işlendiği, İstanbul’un edebi gelişime ev sahipliği dönemler ve türler üzerinden örneklendirilecektir.

İstanbul’un önemli kütüphaneleri, kütüphanecileri ve sahaf kültürü hakkında İsmail Erünsal’ın eserleri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Doç. Dr. Ümran Ay Say ile Edebiyat Atölyesi Öğrencileri