21 Haziran 2024

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 47. Sayısı Okuyucularıyla Buluştu

KOCAV Yayıncılık tarafından uluslararası hakemli dergi olarak yılda iki defa çıkarılan Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 47. sayısı okurlarıyla buluştu. Genel editörlüğünü Prof. Dr. Nihat Öztoprak’ın yaptığı derginin son sayısı, “A. Halûk Dursun Hatıra Sayısı” olarak çıkarıldı.Bu sayıda, derginin kurucu kadrosu içinde bulunan, danışma ve yayın kurullarında dergiye katkı sağlamış olan merhum KOCAV Seminer Hocalarından Prof. Dr. A. Halûk Dursun Hocamızın biyografi ve bibliyografyası ile hakkındaki akademik yazılara yer verilmiştir.

Edebiyat alanında on adet, tarih alanında on ikiadet olmak üzere iki bölümde hazırlanmış makaleler şunlardır: Ali Satan, Nilay Dursun ve Hülya Utkuluer’den “Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun Biyografisi”, Büşra Aktaş Kütükçü’den “Osmanlı-Macar Ahidnameleri Bağlamında OsmanlıMacaristan İlişkilerinin Gelişimi ve II. Bayezid Dönemine Ait Türkçe Macaristan Ahidnameleri Üzerine İncelemeler”,  Abdullah Erdem Taş’tan“Ahi Evren’den Enver Paşa’ya: Osmanlı İdari Taksimatında Evrenye”, R. Hülya Öztürk’ten “Manisa Muradiye Vakfı’nın 1596-1609 Yılları Arasındaki Bilanço Analizi”, İbrahim Pazan’dan”ŞehnâmeciSeyyidLokmân’ınTûmâr-ı Hümâyûn’u ve Bundan Üretilen Diğer Yazmalar”, SumiyoOkumura’dan “Memluk Halı Fragmanı Kaplı BargelloKompozit Yayının Menşei”, Hanefi Bostan’dan “XV., XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Yoros (Beykoz) Kazasında İktisadî Hayat”, Esra Muhacır’dan “Üsküdar’da Osmanlı Medrese Geleneğinin Teşekkülü: Rum Mehmed Paşa Medresesi ve Müderrisleri”, Ömerül Faruk Bölükbaşı’ndan “Darphane Defterlerı Işığında Osmanlı Piyasasında Yabancı Sikkeler (1766– 1802)”, Serpil Sönmez’den “XVIII. Yüzyılda İstanbul’un Sur Dışı Bostanları (YedikuleAyvansaray, Eyüp ve Hasköy)”, Hülya Utkuluer’den “Celal Bayar’ın Özel Arşivinden Rumeli Hisarı’nın 1953-1958 Restorasyonu”, Demet Cansız’dan “Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimde Uzaktan Eğitime Geçiş Süreci (1923-1982)”; Nihat Öztoprak’tan “Şiirle Hayat, Şiir Gibi Hayat”,  İlhami Danış ve Zeynep K. Şerefoğlu’ndan“‘Günü Anlatan’ ve ‘Dünü Arayan’: Tuna Nehri Kıyısında İki Seyyah”, Ahmet Atilla Şentürk’ten “Manzum Metinler Işığında Galata, Üsküdar ve Boğaziçi Sahilleri-I”, Elif Özcan Uğur ve Sevim Yılmaz Önder’den “Mevlevî MenâkıbnâmesiMahzenü’l-Esrâr’da Kadın Motifi”, Suat Donuk’tan “Acemzâde Mustafa Cemâlî ve Silsilenâme-i Mevleviyye’si”, Muzaffer Kılıç’tan “VusûlîMehmed Çelebi’nin Nesâyih-i Cündiyye’si”, Ahmet Kemal Gümüş’ten “XVI. Yüzyıl ŞâiriVukûfî’nin Türkçe DîvânDîbâcesi, Arapça Bürde ve TantarânîKasîdelerine Nazireleri ve Türkçe Şiirleri”, Gamze Beşenk’ten “Sır Kâtibi Mustafa Nedim Ağa ve Zafernâme-i Gâzî Sultan Mustafa Han”, Ömer Said Güler’den “NakîbüleşrafMehmed Fâiz Efendi’nin Türkçe Şiirleri: Mi‘râciyye, Tebriknâme ve Nazireler”, Şeyma Sarı’dan “Kutadgu Bilig’de Barış, Savaş ve Düşman Algısı”.

Prof. Dr. A. Halûk Dursun Hocamızın yad edildiği Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 47. sayısına https://tkidergisi.com/sayi/2022/23/47 adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Haber: Raziye İclal SAYMAN (İhtisas 2)