21 Haziran 2024

Dürr-i Manzûm

Vakıf Meclis ve Mütevelli Heyeti  Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay’ın ikinci kitabı Dürr-i Manzûm, KOCAV Yayınları tarafından yayımlandı.

Eser, hastalıkların belirtileri, tedavi şekilleri, çeşitli macun, şerbet ve şerbetlerin hazırlanışı hakkında zengin bilgiler içeren tıb konulu bir mesnevidir.  2000 yılında yüksek lisans tezi olarak tamamlanan eser, yayımlanması düşünüldüğünde şairin hayatı ve diğer eserleri, eserin muhtevası ve tespit edilen yeni bilgiler ilave edilmiştir. Ayrıca metin yeniden taranarak dizin ve sözlük genişletilmiştir.

Dürr-i Manzûm, KOCAV Yayınları’nın dokuzuncu eseridir. Kitabın Yayın Danışmanlığını Prof. Dr. Nihat Öztoprak üstlenmiştir.

Çalışma Üç Bölümden Oluşmaktadır

Çalışmanın birinci bölümünde şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilirken, biyografik çalışma yapılmadığı için teferruattan kaçınılmıştır. Bu bölümde şairin hayatı ve kimliği ile ilgili eldeki bilgiler ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, eserleri kendi arasında gruplanarak tanıtılmış, Nidâî’ye nisbet edilen eserler de bölümün sonuna ilave edilmiştir.

İkinci bölümde, metinle ilgili şekil ve muhteva hususiyetleri değerlendirilmiştir. Muhteva hususiyetleri anlatılırken özellikle devrin tıp anlayışı ilgili bilgiler verilmiştir. Nüsha tavsifleri, metni kurmada takip ettiğimiz usul ve transkripsiyon alfabesi gösterilerek bu bölüm tamamlanmıştır.

Üçüncü bölümde, karşılaştırılmalı metin ortaya konduktan sonra, 16. yüzyıl tıbbında dilimizde yaşayan bitki, ilaç, hastalık, organ ve uzuv isimlerinin yer aldığı bir sözlük hazırlanmış ve gruplandırılmış dizin çalışması ilave edilmiştir. Böylece o dönemin tababet terminolojisi de bir ölçüde ortaya konulmuştur. Eserin sonuna Dürr-i Manzûm’un el yazma nüshalarından Nuruosmaniye Kütüphanesi 3356 no’lu nüshası ilave edilmiştir.

KOCAV Yayınları: 9

Ümran AY

Mart 2016

239 Sayfa

Kitap, Kültür Ocağı Vakıf Merkezinden  ve https://www.kitapyurdu.com/ linkinden temin edilebilir

https://www.kitapyurdu.com/kitap/durri-manzum/401606.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1